KabelMemo 14

07-01-2000

 

In dit nummer:

Telefonie, Internet en TV via electriciteitsnet is realiteit.

Verbijstering over de krankzinnige bedragen, UPC weer op de biets bij argeloze investeerders.

De zelfbevrediging gaat door. Ditmaal kiest een Amerikaans kabelvakblad UPC

Meer aankopen van UPC, en ze hadden geen geld meer?

Het lijkt soms stil in Den Haag, maar soms stellen ze vragen en ze krijgen nog antwoord ook!

Definitieve versie Kabelnota Van Der Ploeg uitgesteld, Kabelgansters kunnen nog even hun gang gaan.

Kan het in Belgie wel? Gemeente gaat via internet taakverlichting proberen.

Eneco alweer in de problemen, nu met Superweb.

 

 

 

Multimedia via 220

Het Amerikaanse bedrijf Media Fusion is klaar met het ontwerp en de laboratorium testen voor een breedband verbinding via het electriciteitsnet.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de proefopstellingen voor het eerste complete systeem.

 

De voordelen van het transport via het electriciteitsnet zijn evident, maar we zetten er toch voor u een aantal op een rijtje:

*  Vrijwel iedereen is aangesloten op het electriciteitsnet

*  Electriciteitsnetwerken zijn zonder uitzondering technisch up to date en worden beter onderhouden als elk ander netwerk.

*  Signalen die verzonden worden via het stroomnet kunnen zonder versterkt te worden 3000 kilometer ver komen. Bij glasvezelkabel is minimaal elke 30 kilometer versterking nodig terwijl bij coaxkabel elke 25 kilometer een versteker geplaatst moet worden.

*  Gevoed door de wisselspanning kan informatie via het stroomnet sneller bij u zijn dan elk ander netwerksysteem.

*  De analoge golven op het stroomnet gaan vele malen efficienter om met informatie dan de normale pakket systemen en ‘digitaal naar analoog’converters mogelijk maken. Het stroomnet is in staat een verbluffende draagkracht te leveren.

*  Routers, bridges, gateways, legacy switches en software zijn een remmende factor bij snelle datatransporten. Het systeem van Media Fusion wordt niet gehinderd door al deze ‘remmen’ en is daardoor nauwelijks storing gevoelig.

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen bij Media Fusion. Dit berijf maakt met deze ontwikkeling duidelijk dat er in de nabije toekomst mogelijkheden zijn om de ‘kabeldictators’onder wiens juk we vandaag zuchten van ons af te schudden. Misschien helpt het zelfs een klantvriendelijk beleid te ontwikkelen bij de kabelboeren.

[KOP]

 

UPC Announces Proposed Private Offering of Debt Securities

AMSTERDAM, Netherlands, Jan. 4 /PRNewswire/ -- United Pan-Europe Communications N.V. ("UPC") (Nasdaq: UPCOY) announced today that it plans to offer approximately $1.5 billion equivalent of senior notes and senior discount notes (the "Notes"). UPC plans to use the proceeds from the offering for working capital and general corporate purposes, including possible future acquisitions and other possible investments.

 

Het is werkelijk ongelofelijk. UPC gaat maar door met het leegschudden van de financiële markten.

Ondanks de enorme aanhoudende verliezen lijken investeerders vertrouwen de hebben in een bedrijf dat bekend staat om haar managementblunders en uitermate klantonvriendelijke houding.Hoelang blijft deze luchtballon nog zweven? Op dit moment is nog niet bekend met hoeveel miljoenen de familie Schneider zich ditmaal zal verrijken via deze emissie, maar wij rekenen op een kleine 100 miljoen.Nog even voor de duidelijkheid, het gaat ditmaal om een bedrag van ongeveer 3.000.000.000 gulden! Wij, als verplicht afnemer van de diensten van deze Kabelmoloch, zullen straks de rente moeten gaan opbrengen voor de krankzinnige expansiedrift van de familie Schneider en daarmee zal de kabel, met name voor de laagste inkomens, onbetaalbaar worden.

Zeg nooit dat wij u niet gewaarschuwd hebben.

 

 

[KOP]

UPC verkozen tot "MSO Of The Year" 1999


De lezers en de redactie van het Amerikaanse vakblad 'International Cable Magazine' hebben UPC met overweldigende meerderheid verkozen tot Multi Service Operator van het jaar 1999. International Cable Magazine selecteerde UPC vanwege het realiseren van een werkelijk pan-Europees netwerk, de ontwikkeling van een 'triple play' van video-, spraak- en datadiensten en het gestaag uitbouwen van
een groot klantenbestand sinds de beursgang in februari 1999.

Het houd maar niet op. Ditmaal kiezen Amerikaanse ‘vakbroeders’ Nederland’s meeste gehate content provider tot MSO van het jaar. Je gaat je zo langzamerhand afvragen hoeveel ‘positieve’publiciteit er te koop is onder branchegenoten. Het lijkt er op dat de onbeschofte benadering van o.m. klanten door UPC als toonzetting gebruikt gaat worden door andere providers omdat ze telkens met zoveel waardering spreken over de ‘pathfinder’UPC.

  [KOP]


UPC doet acquisities in Frankrijk en Duitsland.


Op 22 december 1999 maakte UPC de overname van het Franse kabelbedrijf Intercomm France Holding bekend. Met dit bedrijf verwerft UPC een verzorgingsgebied met 500.000 woningen, waarvan 80.000 zijn aangesloten. UPC betaalt in totaal zo'n 98 miljoen Euro, waarvan 36 miljoen cash. De rest wordt gefinancierd met aandelen UPC France, waardoor Intercomm Holdings, eigenaar van het Franse kabelbedrijf, een belang van ongeveer 8% in UPC France verwerft. Met de acquisitie versterkt
UPC zijn positie als vierde kabelbedrijf van Frankrijk.
UPC maakte tevens bekend dat het overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van een belang van 17,2% in PrimaCom AG. PrimaCom is het vierde kabelbedrijf van Duitsland. UPC verwacht dat de transactie snel kan worden afgerond.

 

[KOP]

 

(Bron: Binnenlands Bestuur Dec. ’99)

 

Privatisering Kabelnet, Leiden 

Goede samenwerking

In de sfeer van de kabelservices doen zich de afgelopen jaren turbulente ontwikkelingen voor: technologische vooruitgang, verruiming van de mogelijkheden, toename van commerciële toepassingen, liberalisering van de telecommunicatiemarkt, toenemende concurrentie en de daarmee gepaard gaande impulsen tot schaalvergroting.

Aan de gemeenteraad van Leiden gaan deze ontwikkelingen niet ongemerkt voorbij. In 1992 verzocht zij het College om een onderzoek naar de toekomst van de Leidse Stadskabel, waarbij ook aandacht moest worden geschonken aan een mogelijke privatisering. Zonder al te veel discussie werd in 1994 besloten tot de verkoop van het kabelnet. De gemeente behoudt ook na de verkoop de zeggenschap over het tarief voor het basispakket – het algemene, nutsgedeelte van het aanbod - en de zenders die daarbinnen moeten worden aangeboden. De koper, de Kabelexploitatie Maatschappij Rijnland BV (KMR) verkrijgt het recht de overige capaciteit van het kabelnet te gebruiken voor het aanbieden van commerciële diensten.

Inmiddels is KMR al diverse keren van eigenaar gewisseld – niet ongewoon in de snelle wereld van de kabelexploitatie. De huidige eigenaar, Casema, is met meer dan 1,3 miljoen aansluitingen momenteel één van de grootste exploitanten van het land. De vele bestuurswisselingen hebben tot gevolg gehad dat een aantal belangrijke afspraken die destijds zijn gemaakt tussen de gemeente en KMR zijn vertroebeld. Zo heeft de gemeente het aandeel dat haar een plaats in de aandeelhoudersvergadering (en daarmee invloed op de besluitvorming) zou bezorgen nooit gekregen, en is zij sinds eind 1997 haar plaats in de Raad van Commissarissen kwijt. Toch is men binnen de gemeente zo tevreden over de samenwerking met Casema, dat men geen haast heeft om deze afspraken alsnog te effectueren.

Maar ook langs een andere weg is de gemeentelijke invloed op het kabelaanbod verkleind. De Mediawet van 1998 ontneemt het gemeentebestuur haar directe invloed op het aanbod, en plaatst daar een programmaraad voor in de plaats. Deze raad, die bestaat uit burgers die door de gemeenteraad per sollicitatie worden geselecteerd, heeft tot taak de exploitant te adviseren over het basispakket. Opmerkelijk verschil ten opzichte van vroeger is dat de exploitant vandaag de dag kan weigeren mee te gaan in het advies van de programmaraad.

De afspraken die de gemeente Leiden heeft gemaakt in het oorspronkelijke contract met KMR (een nog altijd bestaande rechtspersoon), en waaraan ook Casema nog steeds is gehouden, zorgen er echter voor dat problemen bij de samenstelling van het basispakket niet snel zullen ontstaan. In het contract is namelijk vastgelegd dat de gemeente zowel het tarief als het aanbod van het basispakket mag vaststellen, en tot op heden heeft Casema zich nog steeds gehouden aan deze afspraken. Daarmee ziet de huidige constructie er als volgt uit: de programmaraad adviseert de exploiteur, deze vraagt de gemeente om toestemming. Leuk voor de programmaraad is dat zij in Leiden adviseert over zowel de zenders van het wettelijk verplichte basispakket, als die van het aanvullende pakket (in totaal dertig zenders in plaats van vijftien).

[KOP]

 

Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 229.

 

Datum: 23-12-1999

 PRIVATISERING OVERHEIDSTAKEN

De leden van de Tweede Kamer Leers en Balkenende (beiden CDA) hebben aan de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat op 23 november 1999 de

volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Hebt u kennis genomen van de resultaten van het onderzoek dat medewerkers van de Thorbecke-leerstoel van de Universiteit van Leiden in opdracht van Binnenlands Bestuur hebben verricht naar 10 jaar

privatiseringspraktijk in acht grote en middelgrote gemeenten? 1)

2 Wat is uw oordeel over de resultaten van het onderzoek en de conclusies dat:

- door privatisering weinig efficiency winst wordt behaald terwijl dat wel een belangrijk argument is geweest;

- de geprivatiseerde bedrijven nauwelijks onder concurrentie staan en het alleenvertoningsrecht behouden op de dienstverlening;

- de burgers niet of nauwelijks van de veranderingen profiteren;

- gemeenten de controle kwijt zijn geraakt op de geprivatiseerde winst en geen mogelijkheden hebben om in te grijpen, maar wel moeten opdraaien voor de financiële tekorten;

- in sommige gemeenten het beleid weer wordt teruggedraaid?

3 Welke conclusies trekt u uit de resultaten van dit onderzoek voor wat betreft de privatisering van Rijkstaken?

4 Bent u bereid een soortgelijk onderzoek te laten verrichten naar de ervaringen met betrekking tot privatisering van Rijkstaken?

<knip>

------------

1) Binnenlands Bestuur, 20e jaargang, week 46 d.d. 19 november 1999.De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr.  A. Peper en de minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos als volgt  beantwoord.

1 Ja. Het onderzoek zelf is nog niet afgerond. De publicatie in Binnenlands Bestuur blikt vooruit op het verschijnen van het onderzoeksrapport in het volgend voorjaar.

2 Omdat het onderzoek -dat zich overigens richt op acht gemeenten- nog niet is afgerond kan op dit moment geen definitief oordeel worden gegeven.  De signalen moeten niettemin serieus worden genomen. Gemeenten zijn binnen de grenzen van wet- en regelgeving- zelf verantwoordelijk voor privatiseringsbesluiten. Daaronder valt ook het eventueel bijstellen of intrekken van die besluiten aan de hand van ervaringsgegevens of

uitkomsten van onderzoek.

De onderzochte voorbeelden kenmerken zich door verzelfstandiging of privatisering van onderdelen van het gemeentelijke apparaat. In lang niet alle gevallen is er in voorzien dat het bedrijf in kwestie onder

concurrentie wordt gesteld. Het ontbreken van een concurrentieprikkel kan een van de oorzaken zijn dat de beoogde effecten als in de vraag vermeld niet geheel gerealiseerd zijn.

3 en 4

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de binnenkort uit te brengen notitie over liberalisering en privatisering van netwerksectoren.

Deze notitie is toegezegd tijdens de behandeling van de begroting voor het jaar 2000 van het Ministerie van Economische Zaken in de Tweede Kamer.

<knip>

 

Tweede Kamer stelt behandeling concessiewet uit

 

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de nieuwe concessiewet uitgesteld tot medio januari 2000. Deze wet regelt o.a. de status van de landelijke publieke omroep per 1 september 2000. Ook de behandeling van een aantal moties met betrekking tot het frequentiebeleid zijn uitgesteld tot naar verwachting 18 januari 2000. Oorspronkelijk had de wet in het najaar van 1999 behandeld moeten zijn. Het verschijnen van het tweede definitieve deel van de kabelnota, onder de titel ‘Kabel en consument: digitalisering en nieuwe diensten’ is uitgesteld tot ‘voorjaar 2000’. Er werd geen reden voor het uitstel gegeven.

 

 [KOP]

 

Belgische gemeente wil burgers laten overstappen op concurrent Belgacom

 

De Belgische gemeente Avelgem wil alle inwoners van een gratis aansluiting bij operator Telenet voorzien. Massale aansluiting op Internet zou de informatietaak voor de gemeente kunnen verlichten. De gemeenteraad heeft een bedrag van 10 mln frank gereserveerd om de kosten van het plan te dekken. Het gaat om circa 3.500 aansluitingen. Het plan stuit evenwel op veel kritiek. Belgacom dreigt met een proces, de oppositie spreekt van een verkiezingsstunt en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden waarschuwt dat de concurrentieregels moeten worden gerespecteerd.

[KOP]

 Eneco verplicht capaciteit leveren aan Superweb

 

Eneco moet op straffe van fl 1 mln per dag (tot een maximum van fl 50 mln) Internet provider Superweb voorzien van de gevraagde telefooncapaciteit. Dat werd bepaald in een kort geding. Eneco zegt niet te kunnen leveren omdat het onvoldoende capaciteit van KPN Telecom krijgt. De stroppenpot voor Eneco begint aardig leeg te raken. Eerder dit jaar schoten ze al mis met veel te lage energietarieven die ze niet waar konden maken.

[KOP]

Winston Smith voor KABELMEMO.

 Winston@kabelmemo.freeservers.com